Cách đặt câu anh văn phần 2

Phần 2 là quan trọng nhất, bạn buộc phải thuộc lòng ngữ pháp trước khi tham qia đặt câu phần 2 này.

S = Subject (Chủ thể, chủ ngữ)

V = Verb (Động từ)

O = Object (Tân ngữ)

Time = Time (thời gian)

Adv = Adverb (Trạng từ)

Adj = Adjective (Tính Từ)

N = Noun (danh từ)

Tóm tắt tên gọi phần 2

Thần chú đặt câu siêu xay da thuộc lòng:

Thần chú đặt câu anh văn 2A

  • S + V + a/an+ Adv + Adj + N

Ví dụ: I eat a wonderfully delicious meal

Bài tập là bạn bắt đầu tự đặt câu hỏi cho chính bạn mỗi ngày về hành động này