Các loại đại từ anh văn

Các loại đại từ anh văn (pronoun) sau đây buộc phải thuộc lòng

  • Subject pronoun: Đại từ Chủ ngữ
  • Object pronouns: Đại từ tân ngữ
  • Possessive adjective: Tính từ sở hữu
  • Possessive pronoun: Đại từ sở hữu
  • Self pronoun: Đại từ bản thân
Đại từ
Chủ ngữ
Đại từ
Tân Ngữ
Tính từ
Sở hữu
Đại từ
Sở hữu
Đại từ
Bản thân
IMemyminemyself
YouYouyouryoursyourself
HeHimhishishimself
SheHerherhersherself
ItItitsitself
WeUsouroursoutselves
YouYouyouryoursyourselves
TheyThemtheirtheirsthemselves